ఉపాధ్యాయులకు,మండల విధ్యాధికారి / ప్రధానోపాధ్యాయులకు
LIST OF RECOGNISED SCHOOLS LIST
Dist. Collector
D.E.O.
KHAMMAM
LIST OF UN-RECOGNISED SCHOOLS LIST
 
 
VIDYA VOLUNTEER - 2016
VVs APPEALS ON 17-07-2016
MANDAL-WISE CONFIRMED V.V. APPLICATIONS LIST
GO & GUIDELINES
MANDAL WISE ABST
REVISED SCHEDULE
REVISED VVs MANDAL WISE
 
 
 
జిల్లా విద్యాశాఖ నుండి విడుదల అయ్యె ప్రతి ఉత్తర్వు Downloads  పేజీలొ మాత్రమే ఉండునని గమనించగలరు.