ఉపాధ్యాయులకు,మండల విధ్యాధికారి / ప్రధానోపాధ్యాయులకు
LIST OF RECOGNISED SCHOOLS LIST
LIST OF UN-RECOGNISED SCHOOLS LIST
APPLICATION FOR THE POST OF ACCOUNTANT / ANM IN KGBVs - KHAMMAM DISTRICT
 
DYEO,MEO,HM JOB CHART
 
 
జిల్లా విద్యాశాఖ నుండి విడుదల అయ్యె ప్రతి ఉత్తర్వు Downloads  పేజీలొ మాత్రమే ఉండునని గమనించగలరు.